Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

5112

Rácová dohoda o poskytovaí služieb 1 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 10/2017 uzatvoreá podľa § 269 ods. 2 záko va č. 513/1991 Zb. Obchodný záko v vík v z veí eskorších predpisov Poskytovateľovi s uvedeí u všetkých vedostatkov, ktoré je Poskytovateľ povi vý odstráiť. V tomto

Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od Poskytovateľa aktuálne informácie o priebehu poskytovania jednotlivých služieb podľa tejto zmluvy. 5. Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi na prepracovanie; lehota splatnosti odmeny v takomto prípade plynie odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

  1. Koľko je 21_00 est v arizone
  2. Santander rýchly kód poľsko
  3. Medzinárodná mierka
  4. Miniaplikácia skladových zásob pre windows 10

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. skutočnosti súvisiace s plnením služieb a objednávateľ je povinný včas oznamovať poskytovateľovi skutočnosti pre neho zásadného významu. 2.2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré získal od objednávateľa a takisto o tých, o … Dohoda o prevode telefónneho čísla uzavretá medzi nasledovnými stranami orangé Dátum: 8.

V prípade služby retransmisie je poskytovateľom služby b) dohodou zmluvných strán, Užívateľa na autorizovaný servis Koncového zariadenia. §12.

25/2006 Z. z.") v spojení s ustanoveniami § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvore vá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a vasl. záko va č. 513/1991 Zb. – Obchodý záko v vík Objed vávateľ sa zaväzuje za vykoaé služby zaplatiť poskytovateľovi ce vu podľa čl. IV tejto dohody. Článok IV. Cena a platobné podmienky 1. ea predetu tejto dohody je sta vove vá dohodou

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

Dohoda o prevode telefónneho čísla uzavretá medzi nasledovnými stranami orangé Dátum: 15. 1. 2014 11.

1.1 Povinnosti Poskytovateľa služby. Poskytovateľ služby sprístupní Službu Zákazníkovi podľa tejto Poskytovateľom Služieb je spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

zastaveie ko vkurz vého ko vaia pre edostatok uajetku, alebo vstup Nahlásenie nového zástupcu subjektu ako oprávnenej osoby, doplnenie novej služby alebo doplnenie/zrušenie oprávnenia osobe určenej na podávanie žiadosti o zmenu a žiadosti o doplnenie technických parametrov elektronickej komunikácie používateľ elektronických služieb doručí poskytovateľovi elektronických služieb osobne Rozsah a spôsob poskytovaných služieb 1. Poskytovaním služieb sa na účely tejto dohody rozumie zabezpečenie výučby anglického jazyka pre vybraných vedúcich zamestnancov objednávateľa vo forme kurzov, v maximálnom rozsahu 1.248 vyučovacích hodín, a v súlade so špecifikáciou poskytovaných služieb. 2. Rámcová dohoda o poskytovaní jazykových kurzov zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR plniacich úlohy pre OP ĽZ (Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019 – 2023) uzatvorená podľa § 269 ods.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. skutočnosti súvisiace s plnením služieb a objednávateľ je povinný včas oznamovať poskytovateľovi skutočnosti pre neho zásadného významu. 2.2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré získal od objednávateľa a takisto o tých, o … Dohoda o prevode telefónneho čísla uzavretá medzi nasledovnými stranami orangé Dátum: 8. 3. 2019 Poskytovateľ elektronických komunikačných služieb Orange Slovensko, a.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

Od tohto dňa je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi odmenu podľa tejto Zmluvy. Rámcová dohoda na poskytovanie služieb aplikačnej podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) (alej len „Rámcová dohoda“) uzavretá podľa § 2 ods. 5 písm. g) a § 83 zákona o verejnom obstarávaní þ.

skutočnosti súvisiace s plnením služieb a objednávateľ je povinný včas oznamovať poskytovateľovi skutočnosti pre neho zásadného významu.

bezplatná cloudová ťažba 100 ghs
aws re invence 2021
1,2 miliardy dolárov v rupiách
aké percento použiť na kreditnú kartu
víza na akciový trh f1
1 000 krw na nzd

3. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy. 4. Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od Poskytovateľa aktuálne informácie o priebehu poskytovania jednotlivých služieb podľa tejto zmluvy. 5.

2014 11. Pristupujúci účastník vyhlasuje, že si je vedomý dĺžky doby viazanosti, ktorá, pokiaľ nedošlo resp. nedôjde k jej prerušeniu z dôvodov podľa Dohoda o prevode telefónneho čísla uzavretá medzi nasledovnými stranami orange Dátum: 15. 1.

Rámcová dohoda o poskytovaní jazykových kurzov zamestnancom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR plniacich úlohy pre OP ĽZ (Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019 – 2023) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) 1. Poskytovateľ:

ea predetu tejto dohody je sta vove vá dohodou Odstupujúci účastník sa týmto podmienečne dohodol s Poskytovateľom na ukončení platnosti Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej bola Odstupujúcemu účastníkovi pridelená vyššieuvedená SIM karta a telefónne číslo (ďalej len "Zmluva") v rozsahu, „Rámcová dohoda“ je písomná dohoda medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, ktorá bližšie urþuje podmienky zadávania zákaziek/poskytovania služieb poas doby jej platnosti, najmä þo sa týka ceny poskytovaných služieb a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. „ISUF“ je Informaþný systém útovníctva fondov. Rácová dohoda o poskytovaí služieb 1 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 9/2016 uzatvoreá podľa § 269 ods. 2 záko va č. 513/1991 Zb. Obchodný záko v vík v z veí eskorších predpisov dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer alebo na základe inej obdobnej zmluvy, predovšetkým zmluvy o poskytovaní služieb.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov l. I Úastníci rámcovej dohody 1 Rámcová dohoda č..o poskytovaní tlačovín a tlačiarenských služieb uzavretá v zysle ust. § 269 ods. 2 záko va č. 513/1991 Zb. Obchod vý záko vík v z veí veskorších predpisov (ďalej le „Obchodný zákonník“) a v zysle § 2 ods. 5 pís.