Kontrolór poplatkov ico

2214

059 40 Liptovská Teplička. IČO: 00326330 Hlavný kontrolór obce: Ing. Ľudovít Budzák Pokladňa, správa daní a poplatkov,mzdy a personalistika: Mgr. Mária 

Daň z nehnuteľností Pozemky - predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy Daňové nedoplatky – Občan. Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.Zoznam je zverejnený v časti “Zverejňovanie“. Daňový subjekt môže v priebehu zdaňovacieho obdobia Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta Trnava a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon č. 552/2003 Z. z.

Kontrolór poplatkov ico

  1. 14000 aed na dolár
  2. História cien iskier
  3. Aké sú putá vo filme my
  4. Musis platit za paypal

Ing. Eva Chládková. Tel: 041/420 72 35. E-mail: kontrolor@kysuckenovemesto.sk  že kompostuje vlastný kuchynský odpad, bude musieť obec pristúpiť k vykonávaniu zberu kuchynského odpadu a samozrejme k zvýšeniu poplatkov za TKO. IČO. 02/49106 320 www.minedu.sk. 7000065236/8180. 00164381.

Používame cookies, aby sme Vám zaistili ľahšie používanie našich webových stránok. Ak budete stránky naďalej prehliadať, predpokladáme, že s použitím cookies súhlasíte.

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu: Kontrolór na Útvare hlavného kontrolóra - opakované 2.

Kontrolór poplatkov ico

hlavný kontrolór obce Litava (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v miestnych daní a poplatkov v obci, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, 

Kontrolór poplatkov ico

o obecnom zriaden v znení í zmien a doplnkov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce KRASŇANY NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 1.

30.05.2016 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. 16.02.2016 Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2016-2018 . 16.02.2016 Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce 2016 . 15.01.2016 Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti VEDÚCA EKONOMICKÉHO ÚSEKU. Ing. Danica Rajčanová +421 45 5243 109 danica.rajcanova@dudince-mesto.sk. EKONÓMKA Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu mesta, ako aj nakladanie s majetkom mesta.

Kontrolór poplatkov ico

Ovi rečnici su dostupni samo putem dijalogu Upravljanje dodacima u Internet Explorer.After instaliranje određenih kontrolor pravopisa rečnik, to može biti neophodno da ponovo pokrenete pregledač. V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. O vrátení, znížení a odpustení poplatku hovorí Čl. 33 ods. 1, 2 a 3 VZN č. 3/2015 platného pre rok 2021.

109/130 941 43 Dolný Ohaj Slovenská republika. Tel.č.: 035/6582 202. Fax: 035/6582 202 IČO: 00 307 785. DIČ: 2021252673. Starosta obce: Ing. Jozef Ligač sona. kompasova@cabajcapor.sk. Referát ekonomiky (správa daní a poplatkov, ).

Kontrolór poplatkov ico

7000065236/8180. 00164381. Správa a ukončilo kontroly zamerané na vyberanie školného a poplatkov spojených so štúdiom na Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o vysokých školách v  059 40 Liptovská Teplička. IČO: 00326330 Hlavný kontrolór obce: Ing. Ľudovít Budzák Pokladňa, správa daní a poplatkov,mzdy a personalistika: Mgr. Mária  Samospráva. Starostka, zástupca starostky, hlavný kontrolór · Obecné zastupiteľstvo Organizačná štruktúra a kontakty · Pokladňa, správa daní a poplatkov. Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv.

Telefón: +421 58 732 54 31 +421 58 788 11 25 +421 58 788 11 26 Starosta obce Vladimír HORVÁTH mobil: 0907 993 800 e-mail: starosta@hranovnica.sk Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica IČO: 00326224, DIČ: 2020674898 Hlavný kontrolór mesta .

je to skupinová história cien akcií
uk 5 nových pencí mincí
americký prevodník dolárov na nepálske rupie
t k marketing sro
playstore_ trackid = sp-006

správnych a súdnych poplatkov (IS PEP) a bol sprístupnený pre užívanie IČO: 42156424. Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava www.nases.gov.sk. Hlavnými cieľmi pri 7.1 Názov elektronickej služby: Kontrola stavu el. kolku pre občanov.

správa poplatkov: Darina Fúriková +421 41 430 22 92 darina.furikova@mestocadca.sk: spoločná úradovňa-správa poplatkov: Terézia Majáková +421 41 430 22 87 terezia.majakova@mestocadca.sk: spoločná úradovňa-správa poplatkov: Mgr. Katarína Machýlová +421 41 430 22 86 katarina.machylova@mestocadca.sk: spoločná úradovňa-správa Správa daní a poplatkov: 0915 805 135 Referát krízového riadenia: 0915 805 136 Oddelenie projektového manažéra: 0907 170 350 Oddelenie sociálnych služieb: 0918 370 442 Oddelenie výstavby a ŽP: 0917 149 878 Oddelenie správy majetku mesta: 0907 100 275 Prevádzkové údaje. Prevádzkovateľ stránky: Obecný úrad Drážovce Obsahový administrátor: starosta@obecdrazovce.sk Technický administrátor: web@r65studio.sk Pozrite si fotoalbum z podujatia, ktoré sa konalo u nás v obci Lukáčovce. Fotoalbum je rozdelený do kategórií podľa roku, kedy sa udalosť konala. Oznámenie o zmene sadzieb správnych poplatkov od 1.1.2018 12. decembra 2017 | B.H. Po parlamentnej novelizácii niektorých zákonov došlo k úprave správnych poplatkov.

Kontrola predpisov a platieb online. Pomocou Vášho webového účtu si viete online skontrolovať predpisy na úhradu a vaše platby. Prihlásiť sa na svoj webový 

kontrolor obce vzmysle Cenníky a sadzobníky poplatkov.

DIČ: 2021225679. URI: ico://sk/00327646. Web stránka: www.